Algemene Voorwaarden

Welkom bij CatchCowboy!

Deze algemene waarden maken de regels en voorschriften voor het gebruik van 101 Internet BV’s website, gevonden op https://catchcowboy.com/.

Door verbinding te maken met deze website gaan wij er van uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van CatchCowboy als u niet instemt met alle algemene voorwaarden vastgesteld op deze pagina.

De volgende terminologie geldt voor deze Algemene Voorwaarden, dit Privacybeleid, de disclaimerverklaring en de Afspraken: “Klant”, “Jij” en “Uw”, refereert naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de Algemene Voorwaarden van dit bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze”, en “Ons” refereert naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen”, en “Ons”, refereert naar de Klant en onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze uit te voeren, met als uitdrukkelijk doel te voorzien in de behoeften van de Klant met betrekking tot het verlenen van de genoemde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of met andere woorden in het enkelvoud, het meervoud, de kapitalisatie en/of hij/zij, wordt beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot CatchCowboy stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het 101 Internet BV Privacybeleid.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat te stellen bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te vragen. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die een bezoek brengen aan onze website. Sommige van onze affiliaties/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunning

101 Internet BV en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op CatchCowboy, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze toegang krijgen van CatchCowboy voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

U mag geen:

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop deze van kracht gaat.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie over bepaalde onderdelen van de website te posten en uit te wisselen. 101 Internet BV filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Commentaar voordat dit op de website is geplaatst. De opmerkingen geven niet de standpunten en opinies weer van 101 Internet BV, haar agenten en/of filialen. De commentaren geven de meningen en de meningen van de persoon weer die hun meningen en meningen post. 101 Internet BV is, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en geschreven toestemming, mag u op geen enkele manier frames om onze Webpagina’s creëren die de visuele presentatie of aanzicht van onze Website aanpassen.

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Wij zullen niet verantwoordelijk gehouden voor enige inhoud dat verschijnt op uw website. U stemt ermee in dat u ons verdedigt en beschermt tegen alle mogelijke claims op uw Website. Geen hyperlinks zullen op geen enkele Website verschijnen die geïnterpreteerd kunnen worden als lasterlijk, aanstootgevend, of crimineel, of die inbreuk maakt op rechten van derden, deze anderszins schendt of pleit voor inbreuk op of andere schending van rechten van derden.

Rechtsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en dit koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze algemene voorwaarden te volgen.

Verwijdering van hyperlinks van onze website

Als u een link op onze Website om welke reden dan ook beledigend vindt, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons op elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, wij garanderen niet dat deze volledig of juist is, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, excluderen wij alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zal:

De aansprakelijkheidsbeperkingen en -verboden die in deze paragraaf en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis beschikbaar zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.