We hebben CatchCowboy net in Beta gelanceerd. Voor vragen of suggesties kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Privacy policy

Welkom en bedankt voor het kiezen van CatchCowboy.com. In onze toewijding aan de bescherming van uw privacy, streven we ernaar om onze gegevensverzamelings-, gebruiks- en openbaarmakingspraktijken voor de catchcowboy.com diensten (met inbegrip van haar website, en mobiele en web-gebaseerde toepassingen, en alle andere tools, producten of diensten geleverd door CatchCowboy.com die linken of verwijzen naar dit Privacy beleid) (gezamenlijk, de "Diensten") door middel van dit Privacy beleid uit te leggen. Het eigendom en de exploitatie van deze Diensten vallen uitsluitend onder 101 Internet BV, een bedrijf ("wij", "ons" of "onze") gevestigd in Nederland.

De algemene voorwaarden van privacy beleid hebben betrekking op de informatie die CatchCowboy.com verzamelt door de Diensten, en andere informatie dat door derden online of offline aan ons is verstrekt, als we die informatie associëren met klanten of gebruikers van onze diensten. Maar, deze voorwaarden en dit beleid heeft geen betrekking tot informatie dat is verzameld dor derden door middel van diensten (waaronder internetverkeer of crashanalysetools) of wat u deelt met derden op eigen discretie. U herkent en stemt in met het feit dat CatchCowboy.com geen verantwoordelijkheid heeft voor de verzameling of het gebruik van data door een andere dienst, gebruiker of derde die wordt gebruikt bij het verlenen van de Diensten.

In dit privacy beleid wordt het volgende beschreven:

Toestemming

U stemt in met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden opgesomd en beschreven door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services. Gelieve geen toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten als er iets in dit Privacybeleid staat waarmee u het niet eens bent. Wij mogen alle informatie die via de Services is verzameld overdragen, gebruiken of opslaan in Nederland of in andere landen waar onze serviceproviders of wij zijn gevestigd. U stemt ermee in dat u ons uw Persoonlijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) laat overdragen, gebruiken en/of opslaan in die landen wanneer u de Services gebruikt. De wetten op het gebied van gegevensbescherming en andere wetten die in uw land van kracht zijn, zijn mogelijk niet zo uitgebreid als de wetten in Nederland en andere landen waarin wij actief zijn, of andersom. U stemt ermee in dat alle transacties met betrekking tot de door CatchCowboy.com geleverde Services via een route verlopen door of worden verwerkt in Nederland, waar onze servers zich bevinden.

Verzameling van uw persoonlijke en andere informatie

Wij verzamelen uw Persoonlijke Informatie wanneer u zich registreert voor of gebruik maakt van onze Diensten. De "Persoonlijke Informatie" die wij verzamelen is de informatie die u definieert en identificeert als een individu door gebruik te maken van gegevens die uniek aan u zijn gekoppeld, waaronder:

Het verstrekken van Persoonlijke Informatie is uw keuze en u kunt ervoor kiezen dit niet te doen (dit kan onderworpen zijn aan de controles en functies die worden aangeboden door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat), maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van de Diensten voor u worden gesloten.

Niet-persoonlijke informatie, dat wil zeggen informatie die niet wordt gebruikt om personen met betrekking tot de Diensten persoonlijk te identificeren, kan ook worden verzameld. Onder de niet-persoonlijke informatie die wij verzamelen kan uw interactie met de Diensten, de informatie die wordt verzameld of "gelogd" door websites of internetdiensten op een algemene basis wanneer gebruikers toegang hebben tot of gebruik maken van hen, en uw webbrowser of apparaat informatie, die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten.

Raadpleeg het volgende voor voorbeelden van niet-persoonlijke informatie:

De niet-persoonlijke informatie die wij over u verzamelen zal niet worden gebruikt om u, specifiek, te proberen te identificeren, en elke associatie van niet-persoonlijke informatie met details die mogelijk kunnen worden gebruikt om u te identificeren zal dan worden behandeld als Persoonlijke informatie. We maken soms ook gebruik van cookies en andere automatische gegevensverzamelingstechnologieën om niet-persoonlijke informatie te verzamelen, zoals hieronder nader wordt besproken.

Wij kunnen degenen zijn om de informatie verzameld door de Diensten te verzamelen of het zou kunnen worden gedaan door een van onze dienstverleners die namens ons handelen; in beide gevallen, het beheer van de verzameling, het gebruik en het delen van de informatie zal vallen onder dit Privacybeleid.

Gebruik van uw informatie

De informatie die we verzamelen kan gebruikt worden om:

Openbaarmaking van uw informatie

De bekendmaking van uw Persoonlijke Informatie aan derden gebeurt zoals hieronder beschreven.

De openbaarmaking van uw Persoonlijke Informatie kan worden gedaan om de Diensten te verlenen die u hebt aangevraagd, of wanneer u ons daartoe uitdrukkelijk machtigt; bijvoorbeeld wanneer u ons de bevoegdheid geeft om uw Persoonlijke Informatie te delen met domeinnaamregisters en andere registers, hetgeen noodzakelijk kan zijn voor de toevoeging van uw geparkeerd domein aan de WHOIS-database. Uw Persoonlijke Informatie en niet-persoonlijke Informatie kunnen ook worden onthuld aan bedrijven, agenten, aannemers, serviceproviders of derden die wij gebruiken om in onze plaats bepaalde taken uit te voeren (waaronder het verwerken van betalingen, het verstrekken van gegevensopslag, het hosten van onze domein-, product- en servicemarketing, auditing en het uitvoeren van webanalyses). We kunnen ook persoonlijke informatie en/of niet-persoonlijke informatie bekendmaken aan licentiegevers als we betrokken zijn bij het verlenen van licenties met betrekking tot software van een externe leverancier die zal worden opgenomen in of zal worden gebruikt met de Diensten.

Wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, kunnen wij uw Persoonlijke Informatie ook bekendmaken aan derden om de volgende redenen: (a) in de handhaving of toepassing van de algemene voorwaarden die bij de Diensten worden geleverd, die kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het onderzoeken van mogelijke schendingen, (b) in de naleving van eisen die van wettelijke of regelgevende aard zijn, of een verzoek van de overheid die afdwingbaar zijn, (c) in de bescherming van het bedrijf (onze, rechten, eigendommen en/of veiligheid van ons, onze werknemers), alsmede die van onze gebruikers of van derden die met ons verbonden zijn, (d) ter voorkoming van criminele activiteiten of ter bescherming van de nationale veiligheid, of (e) ter opsporing, voorkoming of anderszins ter bestrijding van fraude, of beveiligings- of technische kwesties.

Tot slot behouden wij ons het recht tot de overdracht van informatie (die, maar is niet beperkt tot uw Persoonlijke Informatie) aan een derde partij affiliatie naar ons goeddunken in de gebeurtenissen die een verkoop of een fusie, of in de overdracht van een aanzienlijk bedrag of alle activa in eigendom van ons bedrijf die betrekking hebben op de Diensten, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement, dat zou leiden tot de liquidatie of insolventie van ons bedrijf. In het geval van een dergelijke overdracht zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om u van een dergelijke overdracht op de hoogte te stellen, via communicatiemiddelen die onder meer, maar niet uitsluitend, e-mail of een aankondiging op de website omvatten.

Tot slot kan niet-persoonlijke informatie (geaggregeerd met informatie van andere gebruikers) naar eigen goeddunken worden onthuld als wij van mening zijn dat een dergelijke onthulling goede zakelijke redenen of rechtvaardigingen heeft, aan een van onze klanten en zakenpartners, maar ook aan aangesloten handelaren, adverteerders, beleggers, potentiële kopers en andere derden.

Cookies en automatische technologieën voor het verzamelen van informatie

Wij verzamelen niet-persoonlijke informatie (hierboven besproken in Sectie 2) telkens wanneer u de Services gebruikt, waaronder verbinding maken tot een Service webpagina, navigatie naar specifieke locaties binnen de mobiele appservice). Onder de niet-persoonlijke informatie die we verzamelen is hoe en wanneer u verbinding maakt met onze diensten, evenals welke delen van de Diensten of de functies die u gebruikt, dit doen we voor het verbeteren van onze Diensten, bijvoorbeeld. We kunnen ook de unieke identificatiecode (UDID) van uw apparaat of uw media toegangscontrole-adres (MAC-adres) gebruiken, evenals andere unieke identificatiecodes, die ons zullen helpen bij het verzamelen en analyseren van deze gegevens.

We kunnen verschillende technologieën gebruiken, waaronder lokale browseropslag en "Cookies" om ons te helpen bij het verzamelen en opslaan van de verzamelde niet-persoonlijke informatie. "Cookies" zijn kleine hoeveelheden computergegevens die door een website of derde partij in uw webbrowser worden opgeslagen en die toegankelijk zijn voor de websitebeheerder, of, indien van toepassing, voor de derde partij, wanneer u de website bezoekt. "Cookies" kunnen ook verwijzen naar de Adobe Flash plug-in webbrowser gebaseerde opslagdienst genaamd "Flash Cookie". De inhoud van de Cookies van de Dienst kan onder andere, maar niet uitsluitend, bestaan uit gebruikersvoorkeuren, unieke gebruikersidentificaties en aanvullende niet-persoonlijke informatie.

U kunt de informatie die is opgeslagen in cookies wissen wanneer dit is toegestaan door uw besturingssysteem en/of webbrowser, samen met Flash-cookies en gegevens in uw lokale browseropslag. Als u besluit uw gegevens te wissen, is het mogelijk dat u gedwongen herhaaldelijk moet inloggen op de Services, samen met het verlies van bepaalde instellingen of voorkeuren. Browsers kunnen ook worden ingesteld om te voorkomen dat websites uw gegevens op te slaan of om u te waarschuwen als de actie wordt gevraagd, maar dit kan ertoe leiden dat sommige functies van de Diensten worden vergrendeld of niet goed werken. Cookies kunnen worden gebruikt om uw account ingelogd te houden, uw Service-voorkeuren te onthouden en informatie te verzamelen over uw gebruikspatronen met betrekking tot onze Services.

Flash-cookies kunnen niet worden beïnvloed door de tools voor cookiebeheer die uw browser biedt. Hier vindt u meer informatie over hoe wij Flash-cookies beheren. U kunt de documentatie van uw browser over de eindgebruiker raadplegen als u meer wilt weten over hoe u met uw privacy omgaat en hoe u de opslaginstellingen van uw lokale browser instelt.

Software en diensten van derden kunnen worden gebruikt om te helpen bij het verzamelen van deze informatie. Het gebruik van de niet-persoonlijke informatie en de verzamelmethode die voor deze informatie wordt gebruikt door derden wordt beheerst door hun eigen Privacybeleid.

Transparantie en keuze; Signalen niet volgen

U kunt een e-mail sturen naar [email protected] als u toegang wilt vragen tot uw eigen Persoonlijke Informatie. We zullen redelijke inspanningen leveren op de locatie en om u te voorzien van alle Persoonlijke Informatie die we over u hebben verzameld, waarin u vervolgens eventuele fouten in de gegevens kunt corrigeren als er onjuistheden zijn of om te verzoeken om de informatie te verwijderen. Wij kunnen de informatie echter nog steeds bewaren als deze relevant is om wettelijke redenen of voor zakelijke doeleinden die redelijkerwijs legitiem zijn. Met behulp van de verwijderingsfuncties die door of samen met de Service zijn geleverd, kunt u inhoud verwijderen die u op de Services hebt geplaatst. Echter, informatie die werden gedeeld met andere gebruikers door u of de Diensten beschikbaar gesteld aan derden zijn buiten onze (u en het bedrijf) controle.

Als u meer hulp nodig hebt bij het verwijderen van inhoud die u via de Services hebt geplaatst, kunt u ons een bericht sturen via [email protected]. Volledige of uitgebreide verwijdering van uw inhoud die u verzocht om te worden verwijderd uit onze computersystemen is niet gegarandeerd.

Individuele gebruikers wordt gevraagd zich te identificeren wanneer zij verzoeken om toegang tot informatie, of om deze te corrigeren of te verwijderen voordat het verzoek wordt verwerkt, op welk moment het verzoek kan worden afgewezen als deze verzoeken worden beschouwd als repetitief of systematisch tot een onredelijke mate, of als zij een onevenredig niveau van technische inspanning vereisen, of als zij de privacy van andere gebruikers in gevaar kunnen brengen, of als wij van mening zijn dat dit te onpraktisch is (d.w.z. als wij informatie vragen die zich in back-upopslag bevindt), of als zij verband houden met informatie die geen verband houdt met uw Persoonlijke Informatie. Behalve in gevallen waarin dit een onevenredig grote inspanning vereist, verlenen wij de dienst van het kosteloos verschaffen van toegang tot en correctie van informatie.

Als u ons verzoekt om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen, dient u zich ervan bewust te zijn dat u mogelijk niet in staat bent om de Diensten in de toekomst te gebruiken. In het geval dat u ons verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen, kunnen bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode worden bewaard om te voldoen aan vereisten van juridische aard of in verband met controle en/of geschillenbeslechting.

Wij ondersteunen en keuren de ontwikkelingen en implementaties goed van de browsereigenschap "niet volgen", een standaard die is bedoeld om klanten meer controle te geven over de soorten informatie die worden verzameld en gebruikt met betrekking tot hun webbrowsingactiviteiten. De vrijgave van de standaard functie "niet track" geeft aan dat wij ons gaan houden aan de instellingen van de browser.

Door te klikken op de link "afmelden" in het bericht, kunt u zich afmelden voor de marketing e-mails die u van ons ontvangt. Houd er rekening mee dat het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat u zich afmeldt voor de berichten. Nadat u zich hebt afgemeld van marketing-e-mails, kunt u nog steeds e-mails van ons blijven ontvangen die betrekking hebben op uw account (d.w.z. account gerelateerde kennisgevingen en transactiebevestiging).

Informatiebeveiliging

Wij beschermen uw Persoonlijke Informatie tegen onbevoegde toegang door redelijke maatregelen te gebruiken om informatie te beveiligen tegen wijziging of vernietiging. Wanneer gevoelige gegevens via het internet worden verzonden, worden opties gebruikt zoals Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS), of andere versleutelingstechnologieën, en andere firewalls om ons te helpen externe netwerktoegang te voorkomen. Geen enkele methode voor datatransmissie via het internet of dataopslag is echter 100% gegarandeerd veilig. Als zodanig kunnen wij de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie niet volledig garanderen, zelfs niet wanneer wij ernaar streven middelen in te zetten die commercieel aanvaardbaar zijn.

Toegang tot Persoonlijke Informatie is beperkt tot geselecteerde personen (d.w.z. onze werknemers, aannemers en agenten) die deze toegang zullen gebruiken bij de uitvoering, ontwikkeling, verbetering of ondersteuning van onze Services.

Websites van derden.

De Services kunnen gelinkt of geïntegreerd zijn met de sites, apps of services van derden. Het privacy- of beveiligingsbeleid, of de praktijken, of de inhoud van deze derden zijn niet onze verantwoordelijkheid. In het licht hiervan raden wij u aan het privacy- en beveiligingsbeleid en de servicevoorwaarden van deze derden te herzien om te begrijpen hoe uw gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd door deze websites.

Veranderingen in dit beleid

Dit Privacybeleid kan naar eigen goeddunken periodiek worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving, waarvan de inhoud op de pagina van het bijgewerkte privacybeleid zal worden geplaatst. Als u de sectie "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina bekijkt, wordt de datum onthuld van de laatste keer dat dit Privacybeleid werd gewijzigd. Voordat de wijzigingen van kracht gaan, zullen wij redelijke middelen gebruiken om u op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen met betrekking tot dit Privacybeleid, door middel van methoden die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot het sturen van u een e-mail of via een berichtpost op de website. Het is raadzaam om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. U MOET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES STAKEN ZODRA WIJZIGINGEN VAN KRACHT GAAN (ZIE DE "LAATST BIJGEWERKTE" DATUM VAN DIT PRIVACYBELEID) ALS U NIET AKKOORD GAAT MET WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID.

Vragen

Voor vragen of klachten met betrekking tot ons privacybeleid, voel je vrij om contact met ons op te nemen:

CatchCowboy.com

E-mail: [email protected]